Krivično pravo, naknada štete, porodično pravo, privredno pravo, naplata potraživanja i izvršenje

Adresa: Futoška 1A
Grad: Novi Sad
Telefon:021/49-47-34
Mobilni:063/831-06-16
E-mail: d.zigic@lawyer.co.rs
Web: www.lawyer.co.rs

Osnovna delatnost: Advokatska kancelarija

Detaljnije o firmi:

Advokatska kancelarija ŽIGIĆ zastupa domaća i strana fizička i pravna lica pred organima uprave, arbitražama i sudovima opšte i posebne nadležnosti na teritoriji Republike Srbije.

Delatnost advokatske kancelarije je pružanje pravnih usluga u oblasti:

Privrednog prava (osnivanje privrednih društva, izrada opštih, posebnih akata i sporazuma, statusne promene, sastavljanje ugovora, stečaj i likvidacija, zastupanje pred agencijom za privredne registre, zastupanje u privrednim sporovima i dr.)

Krivičnog prava (zastupanje u krivičnom i prekršajnom postupku)

Građanskog prava ( naknada štete, nasledno pravo i ostavinski postupak, svojinskopravni odnosi, sastavljanje ugovora, pružanje saveta i zastupanje u sporovima u vezi razvoda braka, podele imovine stečene u toku braka, alimentacije zastupanje u parničnom postupku i dr.)

Upravnog prava (zastupanje u upravnom postupku i upravnom sporu)

Radnog prava (zastupanje u disciplinkom i radnom sporu, mobing i dr.)

Prometa nepokretnosti (sastavljanje kupoprodajnih ugovora, zastupanje u svim fazama postupka prometa nepokretnosti, uknjižba i dr.)

Galerija

Kontaktirajte ADVOKATSKA KANCELARIJA ŽIGIĆ